Privacy

Tact-vol  Praktijk voor Tactiel Stimulering en massage, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid wil ik u heldere en transparante informatie geven over hoe ik om ga met uw persoonsgegevens.

Tact-vol doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met  persoonsgegevens.  Tact-vol  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat Tact-vol in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerkt  in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn;
  • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen;
  • Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren.

Tact-vol  is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Persoonsgegevens van u worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Administratieve doeleinden
  • In het belang van het goed kunnen uitvoeren van de behandeling

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Tact-vol de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, adres/woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres,  geboortedatum,  enkele medische gegevens

Uw persoonsgegevens worden door Tact-vol opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):   Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen via de factuur in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

De door u verstrekte gegevens worden niet aan andere partijen verstrekt.

Tact-vol verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.

Tact-vol bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke Tact-vol van u heeft ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan.)  Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens te laten overdragen aan uzelf.  Tact-vol kan u vragen om u te legitimeren voordat gehoor kan worden gegeven aan voornoemde verzoeken.

Mag Tact-vol uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraagt Tact-vol  u hierover direct contact op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan is dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Als u naar aanleiding van het Privacy Beleid nog vragen of opmerkingen heeft dan kunt u contact opnemen met: 

Contactgegevens:
Tact-vol Praktijk voor Tactiel Stimulering en massage
Gerry van Leuken

Rechtestraat 20
5721 XD Asten

0493 689251
06 57252366

g.coolenvanleuken@planet.nl • www.tact-vol.nl

Boek een afspraak

Laat via onderstaand formulier weten wanneer je graag een afspraak in zou willen plannen. Wij nemen daarna z.s.m. contact met u op.

Voorkeursdatum:
Voorkeurstijd:
Gewenste behandeling